กปน.คิกออฟปี 62-64 เปลี่ยนท่อประปาใหม่ 3,000 ก.ม.

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Change for Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” ว่า มีนโยบาย 3 ด้านหลัก คือ

1.Change for Better Life เร่งปรับเปลี่ยนท่อประปาใหม่กว่า 3,000 กิโลเมตรภายในปี 2564 ทดแทนท่อประปาใกล้ครบอายุการใช้งานและเสี่ยงต่อการชำรุดแตกรั่วโดยในปี 2562 จะดำเนินการเปลี่ยนท่อประปาขนาด 100-300 มิลลิเมตร ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร ทั่วทุกพื้นที่ให้บริการ เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยแบริ่ง เป็นต้น

ขณะเดียวกัน กปน.ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) สนับสนุนด้านกิจการประปาของเมืองเพื่อให้เป็นมหานครแห่งอนาคต อาทิ ดำเนินการรื้อย้ายและปรับปรุงท่อประปาในเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้า บูรณาการงานก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ร่วมกับ กทม. และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

“กปน. มีการนำแผนน้ำประปาปลอดภัย (WSP-Water Safety Plan) ขององค์การอนามัยโลก มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ด้วยการควบคุมพัฒนาระบบน้ำดิบ ผลิต จ่าย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นั่นคือ มีการควบคุมคุณภาพน้ำทุกขั้นตอน ตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ โรงงานผลิตน้ำ จนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ”

2.Change for Better Service ดำเนินการภายใต้โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้มาติดต่อขอใช้บริการ, ปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพิ่มความสะดวก สบาย และปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) เปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จเพิ่มเติมที่ เดอะมอลล์ บางแค

นอกจากนี้ มีการปรับรูปโฉม MWA onMobile “แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา” ให้ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งการติดตั้งประปาใหม่ รายละเอียดใบแจ้ง-จ่ายค่าน้ำประปาได้ทั้งผ่านบัตรเครดิตและสแกน QR Code ได้สูงสุด 2 เดือน ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ในโอกาสนี้ กปน.ได้จัดกิจกรรม “โหลดปั๊ป ลุ้นรับ 2 ต่อ” มอบรางวัลให้กับประชาชนที่ดาวน์โหลดและใช้งานแอปฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 โดยมีการเพิ่มช่องทาง Line@การประปานครหลวง ในชื่อแอคเคาท์ @mwathailand และโครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า แนะนำการล้างถังพักน้ำ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน

3.Change for Better Giving บริหารจัดการ ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ทุกคนในองค์กร ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความโปร่งใสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดให้มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้แก่ 3.1 โครงการ “วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” เพื่อถ่ายทอดความรู้วิชาชีพช่างและการบำรุงรักษางานประปา

3.2 โครงการ “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำฯ” เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนต้นน้ำ 3.3โครงการ “เดินตามพ่อ กปน. เพื่อคนต้นน้ำ” สนับสนุนด้านวิชาการ สื่อการเรียนการสอน เป็นติวเตอร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง และโรงเรียนบ้านห้วยเสือ จ.กาญจนบุรี 3.4โครงการ “ริมคลองประปาน่าอยู่” ดำเนินการจัดหาและปรับปรุงระบบประปาของโรงเรียนหรือชุมชนบริเวณริมคลองประปาฝั่งตะวันตก รวม 4 แห่ง

1/12/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (1 ธันวาคม 2561)

Sponsors