info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.230.154.90

นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ iCONS

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง บริษัท อินฟอร์เมชั่น คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้ใช้ (ลูกค้า,สมาชิก,ผู้ใช้บริการ,ผู้ใช้งาน) เกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลหรือคุณลักษณะใดๆ ของ iCONS ซึ่งผู้ใช้ได้ยอมรับและปฏิบัติตามดังนี้
1. บทนำ
บริษัท อินฟอร์เมชั่น คอนสตรัคชั่น จำกัด (“iCONS”, “บริษัท” หรือ “ของบริษัท”) เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการบรรลุตามข้อผูกพันของบริษัทในการเคารพและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเหล่านี้
1.1 บริษัทเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุเท่านั้น
1.2 บริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น ยกเว้นได้รับความยินยอมจากท่าน หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น
1.3 บริษัทจะจัดให้มีเทคนิคและมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม
1.4 ท่านจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องตามความเหมาะสมและตามสิทธิของท่านที่ได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
1.5 บริษัทจะรับผิดชอบต่อท่าน บริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ
2. ขอบเขตนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
บริษัทจะคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในส่วน ชื่อ สกุล ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และ ข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกผ่านระบบในเว็บไซต์ www.icons.co.th หรือ ข้อมูลที่ท่านติดต่อมาผ่านช่องทางโซเซียลมีเดียต่างๆ หรือ ข้อมูลจากนามบัตร หรือ ข้อมูลการชำระค่าสินค้าหรือบริการ หรือ ข้อมูลจากการอบรม สัมมนาทั้งในและนอกพื้นที่บริษัทฯ หรือ ข้อมูลที่ได้รับจากการติดต่อนำเสนอขายและบริการจากพนักงานของบริษัทฯ หรือ ข้อมูลที่ได้รับจากจากติดต่อสอบถาม
2.1 iCONS จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของฉันอย่างไร
ในการดำเนินการตามพันธะหน้าที่ด้านการเคารพและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ iCONS ได้ใช้เทคนิคและมาตราฐานความปลอดภัยขององค์กรที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการป้องกันตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้านนี้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผย การใช้งานในทางมิชอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลายข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใด หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลใดที่สมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถเจาะผ่านได้ บริษัทจึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จจากการบุกรุกในระหว่างการส่งข้อมูลหรือจัดเก็บเข้าระบบของบริษัท
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันถูกส่งและจัดเก็บที่ใด
เพื่อให้บริการด้วยความน่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบ iCONS จะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลของท่านในเซิร์ฟเวอร์รักษาความปลอดภัยซึ่งอาจตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้การโอนถ่ายข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับด้วย
2.3 iCONS จะเก็บข้อมูลของฉันไว้นานเท่าใด
iCONS จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านระบุไว้ตลอดเวลาที่บัญชีของท่านยังใช้งานอยู่ เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามรายละเอียดในนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนตัวนี้ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคลของท่านไว้แม้ภายหลังจากที่บัญชีของท่านปิดหรือยุติแล้ว หากมีความจำเป็นตามสมควรที่จะต้องเก็บไว้ดังนี้
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ หรือหน้าที่ตามกฎหมาย
  • เพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  • เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่าง iCONS กับผู้ใช้ตลอดระยะเวลาที่ใช้บังคับได้
  • เพื่อตรวจจับและป้องกันมิใช้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ
2.4 iCONS ให้ข้อมูลของฉันแก่บุคคลภายนอกหรือไม่
นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นในนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือบันทึกต่อท้ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง iCONS จะไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ว่าบริษัทจะเชื่อโดยสุจริตใจว่า บริษัทจำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
3. สิทธิของท่านต่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือต่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสมและตามสิทธิของท่านที่ได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3.1 ฉันมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของฉันหรือไม่
ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจะต้องส่งคำร้องเป็นหนังสือร้องเข้ามายังบริษัทฯ จะดำเนินการภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับคำร้อง และบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามสิทธิกฏหมาย หรือ คำสั่งศาล หากการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
3.2 ฉันมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของฉันหรือไม่
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
3.3 ฉันมีสิทธิในเพิกถอนการยินยอมหรือไม่
ท่านมีสิทธิเพิกถอนการยินยอมต่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การยกเลิกติดตามข่าวสารผ่านทางอีเมล การยกเลิกติดตามข่าวสารผ่าน SMS เป็นต้น ท่านสามารถแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยการเพิกถอนการยินยอมจะต้องไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังข้อ 2.3
3.4 ฉันมีสิทธิขอให้ลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของฉันได้หรือไม่
ท่านมีสิทธิแจ้งลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต่อการเก็บข้อมูลดังข้อ 2.3 แล้ว ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการให้ทันทีหลังจากได้รับแจ้งภายใน 15 วัน
4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้
บริษัทอาจแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลากหลายประการ ซึ่งรวมถึง เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัท และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ทำการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เมื่อบริษัททำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัทในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในบริการของบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นตามสมควร บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยความรอบคอบ หากท่านตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดใช้บริการของบริษัทต่อไป แต่หากท่านไม่ตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และไม่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัทอีกต่อไปแล้ว ท่านอาจเลือกปิดบัญชีของท่านได้ ซึ่งการที่ท่านใช้บริการของบริษัทต่อไปหลังจากที่ได้มีการแจ้งให้ท่านทราบเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วหรือได้มีการประกาศในบริการของบริษัทแล้ว ถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยินยอมตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว
ฉบับที่ 2
ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2565