ทางหลวงชนบทสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ฟื้นคุณภาพชีวิตชาวบ้านวังไทร-บ้านในหลง จ.ยะลาสร้างถนนเลาะเขื่อนบางลาง แล้วเสร็จสมบูรณ์

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านวังไทร-บ้านในหลง จังหวัดยะลา (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) แล้วเสร็จสมบูรณ์

นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า บ้านวังไทร หมู่ 2 บ้านในหลง หมู่ 10 ตำบลแม่หวาด จังหวัดยะลา มีประชาชนที่อาศัยอยู่ริมเขื่อนบางลางประมาณ 250 ครัวเรือน เป็นถนนที่ชาวบ้านต้องการมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งสภาพเดิมเป็นป่าสวนยาง และสวนผลไม้ ไม่มีถนนเดิมเลย การเดินทางเข้าออกนอกพื้นที่ของประชาชนบ้านในหลงต้องสัญจรทางเรือเพื่อเดินทางมายังบ้านวังไทร โดยในช่วงน้ำในเขื่อนลดนั้นจะไม่สามารถสัญจรทางเรือได้ ทำให้ประชาชนได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลวิท 4 จังหวัดยะลา ราษฎรในพื้นที่เลยได้ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือก่อสร้างถนนลาดยางสายดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จากนั้น ทช.ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเรื่องการก่อสร้างถนนเพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎร ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้าง 6 เมตร พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง รวมระยะทาง 10.500 กิโลเมตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 – 2561 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 136.858 ล้านบาท ปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว ทำให้ประชาชน นักเรียน ที่อาศัยอยู่ริมเขื่อน รวมถึงเกษตรกร ที่ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

19/3/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (19 มีนาคม 2562)

Sponsors