กทม.ปรับภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม”สะพานพระปิ่นเกล้า-ปากคลองตลาด”แหล่งท่องเที่ยวรับรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ในที่ประชุมแนวดิ่งร่วมกับสำนักการโยธา ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของสำนักการโยธา สำหรับดำเนินโครงการก่อสร้างถนน ปรับปรุงผิวจราจร และทางเท้า จำนวน 33 โครงการ

อาทิ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา

โครงการปรับปรุงถนนบางเชือกหนัง ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถึงถนนตัดใหม่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม ทีมงานแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกาะรัตนโกสินทร์ ภาคธุรกิจ เอกชน ชุมชนย่านต่างๆ หน่วยงานสาธารณูปโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในถนนราชินีและถนนอัษฎางค์ รวมทั้งริมคลองคูเมืองเดิมจากเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าไปยังปากคลองตลาด ระยะทาง 1.7 กม.

ประกอบด้วย การปรับปรุงคลองคูเมืองเดิมและคลองหลอดให้มีความใสสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน์ในถนนราชินี ถนนอัษฎางค์ รวมทั้งริมคลองคูเมืองเดิมและคลองหลอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินตลอดแนวริมคลองคูเมืองเดิมทั้ง 2 ฝั่ง และการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบกระทรวงกลาโหม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ควบคู่กับการปรับปรุงถนนราชินี ให้เป็นถนนคนเดินในวันหยุด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรม เชื่อมต่อถนนคนเดินกับการเดินทางล้อ ราง เรือ แบบไร้รอยต่อ ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้า เรือด่วนเจ้าพระยา

ส่วนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปากคลองตลาด จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายพัฒนาเมือง กำหนดนโยบายพัฒนาพื้นที่ย่านปากคลองตลาด ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในกับพื้นที่ย่านการค้าเก่าแก่และย่านประวัติศาสตร์สำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาเมืองควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภายใต้แนวคิดปากคลองตลาดโมเดล โดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

5/9/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (5 กันยายน 2562)

Sponsors