ต่างชาติแห่ลงทุนอีอีซี 10เดือน66รายขอใช้ที่ดินในนิคมฯ1.76 พันไร่

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

กนอ.เผยยอดขอใช้พื้นที่ในนิคมอีอีซี 10 เดือน มีต่างชาติลงทุน 66 ราย คิดเป็นเงินลงทุนราว 1.62 หมื่นล้านบาท คาดทั้งปีงบประมาณ 62 ยอดขายหรือเช่าที่ดิน เป็นไปตามเป้าหมาย 3.5 พันไร่ เฝ้าจับตาสงครามการค้าใกล้ชิด ในจำนวนนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซีราว 34 แห่ง มีพื้นที่รวม 134,805 ไร่ ในปี 2561 มีมูลค่าการลงทุนสะสมประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้แบ่งเป็นนิคมที่ยกระดับขึ้นมาเป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรม 21 แห่ง อยู่ใน จ.ระยอง 8 แห่ง จ.ชลบุรี 12 แห่ง และจ.ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 91,310 ไร่ ได้พัฒนาแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่รองรับการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ 10,840 ไร่ คิดเป็นเงินลงทุน 1.31 ล้านล้านบาท ส่วนนิคมที่ไม่ได้เป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรม มีอยู่ 13 แห่ง มีพื้นที่ 43,495 ไร่

ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือน ปีงบ ประมาณ (ต.ค. 61-ก.ค. 62) พบว่า มีนักลงทุนเข้ามายื่นคำขอใบอนุมัติ-อนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการ รวมทั้งสิ้น 66 ราย ในอุตสาหกรรมเดิม (S-Curve) และ อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ยานยนต์ และการขนส่ง อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องยนต์ เครื่องจักรและอะไหล่ และอุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นต้นนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในรอบ 10 เดือนปีงบประมาณ 2562 มีนักลงทุนได้มายื่นคำขอใบอนุมัติ-อนุญาตใช้ที่ดินเพื่อ ประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการ รวมทั้งสิ้น 66 ราย รวมพื้นที่ 1,768.47 ไร่ คิดเป็นเงินลงทุนราว 16,206 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนต่างชาติ ลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การลงทุนที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะยังไม่มีเม็ดเงินลงทุนขนาดใหญ่เข้ามา แต่หากพิจารณายอดการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ในช่วงปี 2561 ถึง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีจำนวน 584 โครงการ เงินลงทุนรวม 4.49 แสนล้านบาท หลังจากนี้ไปน่าจะมีนักลงทุนเข้ามายื่นคำขอใบอนุญาตใช้ที่ดินนิคม และเขตส่งเสริม 21 แห่งมากขึ้น โดย กนอ.ตั้งเป้ายอดการขายหรือเช่าที่ดินในปีงบประมาณ 2562 ทั่วประเทศไว้ราว 3.5 พันไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่คงเหลือสำหรับขายและเช่าในนิคมและเขตส่งเสริมอีอีซีราว 21,591 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ของกนอ. 2,597 ไร่ และนิคมร่วมดำเนินการ 18,994 ไร่“จากสถิติการเข้ามายื่นคำขอใช้ที่ดินในพื้นที่นิคม ทำให้เห็นว่าทิศทางการลงทุนของ?ไทยยังคงมีต่อเนื่อง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทั้งในและนอกประเทศ เช่น สงครามการค้า ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในการขยายกิจการหรือ การตั้งโรงงานใหม่ในอนาคต ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ กนอ.จะเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก”

14/9/2562  ฐานเศรษฐกิจ (14 กันยายน 2562)

Sponsors