ทสภ.เร่งพัฒนาขีดความสามารถ รองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินในอนาคต

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดเผยในโอกาสที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ครบรอบ 13 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2562 นับตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน ทสภ.มีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 650 ล้านคน ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมทั้งหมด 16.5 ล้านตัน ปริมาณเที่ยวบินรวม 3.93 ล้านเที่ยวบิน

สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-สิงหาคม 2562 (รวม 11 เดือน) ทสภ. มีสายการบินประจำให้บริการ 111 สายการบิน โดยมีเที่ยวบินที่ทำการบินขึ้น-ลงรวมทั้งสิ้น 348,439 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 1,040 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 4.06% มีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 60 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละ179,042 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.88% และมีปริมาณการขนส่งสินค้า 12.35 ล้านตัน ลดลง 9.93% จำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นมีปัจจัยมาจากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น และขนาดของเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ขนส่งผู้โดยสารได้มากขึ้นกว่าเดิม สำหรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่ลดลง มีสาเหตุมาจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจการค้าของโลก

จากตัวเลขผู้โดยสารและเที่ยวบินที่มากขึ้น ทสภ. ต้องให้บริการผู้โดยสารเกินศักยภาพของ ทสภ. ที่ได้ถูกออกแบบไว้ที่ 45 ล้านคนต่อปี เพื่อให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการจึงได้นำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการมาช่วยแก้ปัญหาความหนาแน่นของผู้โดยสาร อาทิ การปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่จุดตรวจค้น การปรับเปลี่ยนระบบตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศจากแบบ Centralized Screeningเป็น Concourse Screening เพิ่มจำนวนช่องตรวจค้น การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหนังสือเดินทางโดยการใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ยังมีแผนปรับปรุง พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการผู้โดยสารในด้านต่างๆ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจอดรถ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารจอดรถโซน 1 พร้อมอาคารสำนักงาน มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2563 สามารถรองรับรถยนต์ได้เพิ่มจากเดิมอีกกว่า 400 คัน การขยายพื้นที่ลานจอดรถโซน 6, 7, 8 และการปรับปรุงลานจอดรถระยะยาวโซน A โดยการติดตั้งหลังคาคลุมทุกช่องจอด การก่อสร้างและปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินทั้งสิ้น 124 จุด

นอกจากนี้ ทสภ.ยังเป็นท่าอากาศยานนำร่องในการนำเอา AOT AIRPORT APPLICATION มาใช้ในการให้บริการ เพื่อบริหารจัดการท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ เบื้องต้นแอพพลิเคชั่นดังกล่าว จะมีฟังก์ชั่นสำหรับให้ผู้โดยสารได้ใช้งานในหลายๆ ด้าน เช่น การตรวจสอบตารางเที่ยวบิน การให้ข้อมูลเส้นทางภายในอาคารผู้โดยสาร พร้อมนำทางไปยังจุดต่างๆ การให้ข้อมูลด้านบริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางเข้า-ออกท่าอากาศยาน การบริการข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน เป็นต้น

ปัจจุบัน ทสภ. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง “โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย อาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 1 (Midfield Satellite) หรือ SAT 1ก่อสร้างเป็นอาคาร 4 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 216,000 ตารางเมตร ลานจอดอากาศยาน (Aircraft Parking Area) มีหลุมจอดอากาศยาน 28 หลุมจอด โดยโครงการดังกล่าวมีก่อสร้างอุโมงค์พร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ให้บริการเชื่อมต่อระหว่างอาคารผู้โดยสารหลัก กับอาคาร SAT 1 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี

30/9/2562  แนวหน้า (30 กันยายน 2562)

Sponsors