เปิดใช้!ถนนเชื่อมเชียงราย-ท่าเรือเชียงแสน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท หนุน การค้า “ไทย - จีน” เชื่อมท่าเรือเชียงแสน ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1098 - ทางหลวงหมายเลข 1 (ตอนที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 28.780 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทระบุว่า จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ให้ทช.เติมต่อโครงข่ายระบบคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขันเรื่องการขนส่งการค้าชายแดน ที่ผ่านมา ทช.ได้ก่อสร้างทางหลวงชนบท ชร.1063 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1129 - ทางหลวงหมายเลข 1098 (ตอนที่ 1) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 14.564 กิโลเมตร แล้วเสร็จเมื่อปี 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง ขนส่งสินค้าจากท่าเรือเชียงแสนเข้าสู่ตัวเมืองเชียงราย แบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนทางหลวงเดิม ระหว่างท่าเรือเชียงแสนกับตัวเมืองเชียงรายให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ต่อมาในปีงบประมาณ 2559 - 2562 ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1098 - ทางหลวงหมายเลข 1 (ตอนที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทางรวม 28.780 กิโลเมตร ประกอบด้วยการก่อสร้างถนนสายหลัก ระยะทาง 26.011 กิโลเมตร และถนนเชื่อม จ3 ระยะทาง 2.769 กิโลเมตร ซึ่งก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมจุดกลับรถ และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ Balance Cantilever ข้ามแม่น้ำกก จำนวน 2 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวม 1,656 ล้านบาทปัจจุบันก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว นอกจากจะช่วยพัฒนาระบบโลจิสติกส์บริเวณท่าเรือเชียงแสนทั้ง 2 แห่ง (ท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 และ 2) เสริมศักยภาพทางการค้าในพื้นที่ภาคเหนือ และการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการกระจายสินค้าให้กับ Gateway/Hub ทางภาคเหนือ และการท่องเที่ยวของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

25/10/2562  ฐานเศรษฐกิจ (25 ตุลาคม 2562)

Sponsors