รฟม.เซ็นข้อตกลงคุณธรรม รถไฟฟ้าสีม่วงใต้ต้องโปร่งใส ไร้ทุจริต

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รฟม. ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการที่ 2 ยันความโปร่งใส เป็นธรรม ไร้การทุจริตคอร์รัปชั่น

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยมีนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นสักขีพยาน ระหว่าง รฟม. และผู้สังเกตการณ์ ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งนับเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โครงการที่ 2 โดย รฟม. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นครั้งแรกในปี 2559

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่เห็นชอบให้นำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้เพื่อปัองกันการทุจริตคอร์รัปชันและเกิดความโปร่งใส ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ และมอบให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ของ รฟม. ถือว่าเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีการจัดจ้างในมูลค่าสูงและ มีผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์สาธารณะ

ซึ่งการนำระบบข้อตกลงคุณธรรมฯ มาใช้ในการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ถือได้ว่าเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ รฟม. ในการที่จะดำเนินงานโครงการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีแผนกำหนดจะเปิดให้บริการภายในปี 2567

สำหรับแนวทางการปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรม คือจะมีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดพัสดุที่จะทำการจัดซื้อ จัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการและ ผู้สังเกตการณ์ลงนามในข้อตกลงร่วมกันก่อน เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่การร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเมื่อมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างก็ให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาลงนาม ในข้อตกลงคุณธรรมต่อไป

18/6/2561  MGR Online (18 มิถุนายน 2561)

ผู้สนับสนุน