ทช.ปรับปรุงถนน “อีอีซี” เชื่อม “บ้านค่าย, วังจันทร์” เสร็จ มี.ค. 63

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบทเผยปรับปรุงถนนลาดยางสาย รย.4058 แยกทางหลวง 3138 (3575)-ทางหลวง 344 อ.บ้านค่าย, วังจันทร์ จ.ระยอง ยาวกว่า 32 กม. คืบหน้า 71% คาดเสร็จ มี.ค. 63 ช่วยเพิ่มความสะดวกเดินทาง ขนส่งสินค้าเกษตรในพื้นที่อีอีซี

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4058 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 (3575)-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 อำเภอบ้านค่าย, วังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยเป็นการปรับปรุงถนนเดิมให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1-2 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน 1 แห่ง รวมระยะทาง 32.807 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 159.948 ล้านบาท

ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 71% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2563 เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์นอกจากจะสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกหรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC แล้ว ยังช่วยสนับสนุนการขนส่งสินค้าให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะการขนส่งยางพาราไปยังตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก และยังเป็นเส้นทางเลือกในการเดินทางจากอำเภอบ้านค่ายไปยังอำเภอวังจันทร์อีกด้วย

ทั้งนี้ ทช.ดำเนินการโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกหรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor ; EEC) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้แก่นักลงทุนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ทางหลวงชนบทสาย รย.4058 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 (3575)-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 อำเภอบ้านค่าย, วังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอบ้านค่าย ไปยังอำเภอวังจันทร์ มีจุดเริ่มต้นที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3574 บริเวณตรงข้ามที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวขวด โดยเส้นทางจะผ่าน 3 ตำบล (ตำบลหนองบัว ตำบลป่ายุบใน ตำบลชุมแสง) โรงเรียน 5 แห่ง วัด 5 แห่ง โรงพยาบาล 4 แห่ง รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตร (ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง) และมีจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 ใกล้กับตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

11/11/2562  MGR Online (11 พฤศจิกายน 2562)

พื้นที่โฆษณา