ดันสนามบินนครปฐม ปูทางเอกชนลงทุน3หมื่นล./รับสุวรรณภูมิแออัด

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลลาดพร้าว วันที่ 17 ธันวาคม 2562 กระทรวงคมนาคม เปิดสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจจากภาคเอกชน (Market Sounding) “โครงการท่าอากาศยานนครปฐม”ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 30,000 ล้านบาท

นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการสายการบิน และปริมาณอากาศยานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายเปิดเสรีทางการบิน ทำให้การจราจรทางอากาศและสถานที่จอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง มีความแออัด อีกทั้งผู้โดยสารเชิงพาณิชย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการคาดการณ์ผู้โดยสารและแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง พบว่าไม่สามารถรอบรับการเพิ่มปริมาณผู้โดยสารในอนาคต

โครงการนี้ กรมท่าอากาศยาน (ทย.)ได้พิจารณาจากหลายปัจจัย อาทิ เศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งสำรวจ ออกแบบ และจัดทำแบบก่อสร้าง เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว พบว่าท่าอากาศยานแห่งใหม่ควรตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ ได้แก่ อ.บางเลน(ต.บางระกำ ต.ลำพญา) และอ.นครชัยศรี (ต.บางแก้วฟ้า ต.บางพระ ต.วัดละมุด) จ.นครปฐม

โดยพื้นที่โครงการนี้ห่างจากโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ประมาณ 5.3 กม. และใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที จากการออกแบบโครงการจะมีพื้นที่ขนาด 3,500 ไร่ ทางวิ่ง45 x 2,500 เมตร อาคารที่พักผู้โดยสาร 3 หลังพื้นที่ประมาณ 115,740 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 5,100 คนต่อชั่วโมง อาคารและลานจอดรถยนต์จอดได้ประมาณ 4,200 คัน

สำหรับรูปแบบการลงทุน3 แนวทาง ได้แก่ 1. รัฐลงทุนค่าที่ดิน เอกชนลงทุนการก่อสร้างทั้งหมด โดยเอกชนจัดสรรรายได้ให้รัฐร้อยละ 5 มีระยะเวลาคืนทุน 18.67 ปี

2. รัฐลงทุนที่ดินและงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ยกเว้นลานจอดอากาศยาน) เอกชนลงทุนอาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารปฏิบัติการภาคพื้นดิน ลานจอดอากาศยานทั้งหมด โดยเอกชนจัดสรรรายได้ให้รัฐร้อยละ 50 มีระยะเวลาคืนทุน 20.25 ปี

3. รัฐลงทุนที่ดิน งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน งานอาคารที่พักผู้โดยสาร ลานจอดอากาศยานพาณิชย์ เอกชนลงทุนอาคารผู้โดยสาร อาคารปฏิบัติการภาคพื้นดิน ลานจอดอากาศยานเชิงธุรกิจ โดยเอกชนจัดสรรรายได้ให้รัฐร้อยละ 52 มีระยะเวลาคืนทุน 20.17 ปี

ปัจจุบันโครงการ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องนำเสนอหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณลงทุนต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถรายงานผลการศึกษาให้กระทรวงคมนาคม ประมาณกลางปี 2563

18/12/2562  แนวหน้า (18 ธันวาคม 2562)

พื้นที่โฆษณา