ทล.เร่งเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อม 4ประเทศ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงเร่งเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยง 4 ประเทศ เปิดใช้งานทางหลวงหมายเลข 24 ตอนอำเภอปราสาท - อำเภอขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 บริเวณสี่แยกนาเจริญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทางรวม 118 กิโลเมตร วงเงินรวม 4,924 ล้านบาท

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 โดยในปี 2560 และ 2561 ทล. ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.สีคิ้ว – อุบลราชธานี ตอน อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ระยะทางรวม 118 กิโลเมตร วงเงินรวม 4,924 ล้านบาท ก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ด้านซ้ายทางก่อสร้างคันทางใหม่ 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางด้านนอก กว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร ช่วงจุดตัดทางแยกทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 25 เซนติเมตร นอกจากนี้ ทล. ยังดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกบ้านจาน – อ.เดชอุดม อีกช่วงหนึ่ง ระยะทาง 44 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 1,183 ล้านบาท เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 จะทำให้ทางหลวงหมายเลข 24 เป็นโครงข่ายทางหลวง 4 ช่องจราจร จนถึงจังหวัดอุบลราชธานี สามารถเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยง 4 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และเป็นเส้นทางสำคัญที่กระทรวงคมนาคม โดย ทล. ดำเนินการเพื่อเร่งพัฒนาระบบคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร การขนส่งสินค้า อำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะการเดินทางในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รวมถึงเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย “ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้เจ้าหน้าที่ ทล. ร่วมกันดูแลรักษาสภาพถนน พื้นที่สองข้างทาง พัฒนาเส้นทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดโครงข่ายการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศต่อไป”

20/4/2562  ฐานเศรษฐกิจ (20 เมษายน 2562)

พื้นที่โฆษณา