info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.70.175

ดันมอเตอร์เวย์สระแก้ว นครสวรรค์-พิษณุโลก

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

มีรายงานข่าวจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เปิดเผยว่า ในการประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางหลวงสายหลักเดิมให้สามารถรองรับการขนส่งรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) โดยมีมติเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ดังกล่าว และยังมอบหมายให้ที่ปรึกษารับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับปรุงในรายงานฉบับต่อไปก่อนที่จะนำร่างดังกล่าวเสนอไปยังกระทรวงคมนาคม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เพื่อนำผลการศึกษาไปประกอบในการอนุมัติโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์กับคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป

ทั้งนี้ จากการศึกษาความเหมาะสมโครงการและออกแบบเบื้องต้นของโครงการนำร่องจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.สาย M71 ตอน 1 (กรุงเทพฯ-สระแก้ว) โดยจะใช้ทางหลวงหมายเลข 304 และหมายเลข 359 ระยะทาง 156 กิโลเมตร และ 2.สาย M5 ตอน 3 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) โดยจะใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ระยะทาง 110 กิโลเมตร ซึ่งทำให้เห็นว่าสามารถปรับลดงบลงทุนของโครงการลงได้ โดยเฉพาะต้นทุนค่าเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้าง รวมถึงเป็นการลดผลกระทบให้กับประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเวนคืนที่ดิน ซึ่งในภาพรวมจะสามารถลดงบลงทุนของโครงการตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองลงได้

12/6/2562  แนวหน้า (12 มิถุนายน 2562)

แนะนำคู่ค้า