ทล.เร่งถนนเลียบชายฝั่งทะเลตั้งงบพัฒนากว่า1.5 พันล้านที่ชุมพร

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ในปี 2563-2564 กรมทางหลวง (ทล.) อยู่ระหว่างการ เสนอของบประมาณไปพัฒนาเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เหลือสายทางที่จะต้องพัฒนาอีกประมาณ 34.1 กิโลเมตร งบประมาณกว่า 1.5 พันล้านบาท โดยทล.มีแผนดำเนินการ ดังนี้ ทางหลวงหมายเลข 4119 สายปากคลอง-ปากนํ้าชุมพร ระยะทางประมาณ 6.67 กม. ทล.จะดำเนินการรื้อถอนสะพานเดิม และก่อสร้างสะพานขึ้นใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2563 ไปดำเนินการ ขณะนี้มีปริมาณการจราจร 7,255 คัน/วันในส่วนทางหลวงหมายเลข 4131 สายหลังสวน-ละแม ดำเนินการบูรณะเพิ่มมาตรฐานเป็นทางชั้น 1 ระยะทาง 21.50 กม. เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2563 ไปดำเนินการ ขณะนี้มีปริมาณการจราจร 4,567 คัน/วัน

นอกจากนั้นยังมีทางหลวงหมายเลข 3253 สายบ้านพละ-ปะทิว บูรณะเพิ่มมาตรฐานเป็นทางชั้น 1 ระยะทาง 12.60 กม. เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2563 ไปดำเนินการ ขณะนี้มีปริมาณการจราจร 2,010 คัน/วันสำหรับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัด ทล.41 กับ ทล.4006 (แยกนาพรุ) ที่ กม.62+500 เสนอขอตั้งงบประมาณปี 2564 ไปดำเนินการ ปัจจุบันมีปริมาณการจราจร 26,775 คัน/วันในถนนสาย ทล.41 และจำนวน 4,077 คัน/วัน ในสาย ทล.4006

21/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (21 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา