วัวหายล้อมคอก? อปท. สกัดโกงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

แหล่งข่าวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำคู่มือแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานท้องถิ่น เป็นนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้นจึงได้ออกเป็นคู่มือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอให้จังหวัดแจ้ง อปท.ให้ทราบ และให้ปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดทั้งนี้ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต1.การจัดทำโครงการ

-พื้นที่ก่อสร้างไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.(เขตป่าสงวนแห่งชาติ)

-อบจ.ต้องประสานแผนกับเทศบาลและ อบต. เพื่อกำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนา อบจ.

-การสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการช่างผู้ทำการสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการช่างผู้ทำการสำรวจไม่ออกสำรวจพื้นที่จริง โดยใช้วิธีการประมาณการโดยการคาดคะเนเมื่อมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายหลังการดำเนินการพบว่ามีการคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ต้องมีความรับผิดทางแพ่งอาญา และวินัย

-ต้องการใช้งบประมาณโดยไม่มีความจำเป็นในการก่อสร้าง

-การทำ TOR ไม่ครอบคลุมทุกรายละเอียดของงาน เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่และท้องถิ่นไม่เคยมีประสบการณ์ในงานเรื่องนี้มาก่อนควรจัดทำ TOR กลางให้ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมวิธีการทางเทคนิคในการก่อสร้างเพื่อเป็นต้นแบบในการควบคุมรายละเอียดงานจ้างแนวทาง/มาตรการป้องกัน

-อปท.ตรวจสอบก่อนดำเนินการ

-อปท.ปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

-กำชับให้เจ้าหน้าที่ต้องสำรวจสภาพพื้นที่จริงก่อนดำเนินการหากปฎิบัติตามให้ดำเนินการทางวินัยข้อสังเกต

1.วิธีการได้มาซึ่งวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการก่อสร้างถนนยังไม่มีมาตรฐานรองรับและไม่เป็นที่เปิดเผยอาจทำให้เกิดการผูกขาดทางการค้า 2.มาตรฐานการก่อสร้างยังไม่เป็นที่ยอมรับและยังไม่ผ่านการทดสอบการใช้งานว่ามีความคุ้มค่ากับเม็ดเงินงบประมาณที่ก่อสร้างไปหรือไม่ 3.เทคนิคและวิธีการในการก่อสร้างซึ่งเป็นเรื่องใหม่ช่างหรือผู้รับเหมาในท้องถิ่นยังขาดความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะทำให้งานเกิดความผิดพลาดได้ง่าย 4. ผู้ควบคุมงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างเพียงพอและมีโอกาสถูกตรวจสอบหรือดำเนินคดีโดยไม่จำเป็น 5.ในระหว่างก่อสร้างผู้ควบคุมงานและผู้ดำเนินงานก่อสร้างไม่สามารถทราบได้เลยว่าถนนที่กำลังก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่จะทราบได้ก็ต่อเมื่อส่งตัวอย่างเข้าห้องปฎิบัติการแล้ว (LAB) ดังนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก่อสร้างจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หากจะต้องมีการรื้อสร้างใหม่หรือถนนพังเสียหายในเวลารวดเร็ว

6.ถ้าจำเป็นต้องดำเนินการควรมีการบูรณาการจากหลายฝ่าย เช่น ขอให้กรมทางหลวงเป็นที่ปรึกษาโครงการฯการติดตาม เป็นต้น

7.การดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีลักษณะสุ่มเสี่ยงในประเด็นเกี่ยวกับทุจริตเชิงนโยบายสมควรให้เชิญสำนักงาน ป.ป.ช.เข้าร่วมพิจารณาด้วย2.การขออนุมัติจ่ายเงินสมความเสี่ยงที่มีโอกาสนำไปสู่การทุจริต

-เจ้าหน้าที่ไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมอย่างเตร่งครัด

-ขณะที่ขอมติสภาเจ้าหน้าที่ไม่ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการโครงการอย่างชัดเจน เป็นเหตุให้สภาท้องถิ่นสำคัฐผิดในข้อเท็จจริง

-ไม่มีการทบทวน ปรับแผน อปท.ก่อนเพื่อใช้งบประมาณเหลือจ่ายหรือปรับโครงการที่ไม่มีความจำเป็น เพื่อนำงบประมาณมาจัดทำโครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติก่อนโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

-การที่ มท.ยกเว้นหลักเกณฑ์ให้ อปท.ไม่ต้องปฎิบัติตามขั้นตอนปกติในการขอใช้เงินสะสมเป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ ดังนั้นการกำกับดูแล การใช้เงินงบประมาณในลักษระนี้ควรมีแนวทางมี่รอบคอบและรัดกุม ต้องแจ้งเวียนแนวทางปฎิบัติให้ชัดเจนป้องกันการตีความ3.การออกแบบ

-การออกแบบและคำนวณราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น

-หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอาจนำไปสู่การใช้ดุลยพินิจเพื่อให้เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเพื่อให้ผ่านหลักเกณฑ์

-การออกข้อกำหนดน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มอาจมีการผูกขาดโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001-2015 มารับรองเหมือนเป็นการกำหนดคุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายบางราย

ทั้งนี้ต้องมีมาตรการในการควบคุมและให้ความรู้ในการก่อสร้างกับท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้าง

21/6/2562  ฐานเศรษฐกิจ (21 มิถุนายน 2562)

พื้นที่โฆษณา