ถมทะเลแหลมฉบังเริ่มเดือด จี้บีโอไอเปิดเผยข้อมูล”เอ็กซอน โมบิล”

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

จากที่นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ต่อต้าน กรณีที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาระบุ กลุ่มบริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ได้ยื่นข้อเสนอที่จะลงทุนเพื่อก่อสร้างท่าเรือ-โรงงานปิโตรเคมี มูลค่า 3.3 แสนล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่าภาครัฐจะต้องจัดหาพื้นที่ให้ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากโรงกลั่นเอสโซ่ บริเวณแหลมฉบัง ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) มีแผนจะถมทะเลในพื้นที่แหลมฉบังเพื่อรองรับท่าเรือและโรงงานดังกล่าว จำนวน 1-3 พันไร่ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน อีกทั้ง ขัดกับการส่งเสริมพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี เนื่องจากโรงงานปิโตรเคมี เป็นเพียงผลิตเม็ดพลาสติกในอุตสาหกรรมต้นน้ำ ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนในอีอีซี ที่ต้องการให้เกิดอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และสร้างนวัตกรรมหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงขัดหรือแย้งต่อ พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

นอกจากนี้ การถมทะเลจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งผลกระทบต่อวิถีทางการประมงพื้นบ้านและการท่องเที่ยวของชุมชนในบริเวณทะเลแหลมฉบัง อ่าวอุดม เกาะสีชัง และการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทต่างชาติ อาจเข้าข่ายการละเมิดสิทธิการจัดการ บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามกฏหมายไทยได้ อันเป็นการขัดต่อ ม.43(2) ประกอบ ม.50(2)(8) โดยชัดแจ้ง และเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยหน้าที่ของรัฐตาม ม.52 ม.53 ม.57 และ ม.58 ของรัฐธรรมนูญ 2560 อีกด้วย

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า การศึกษาพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนของกลุ่มเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น โครงการปิโตรเคมีส่วนขยายในพื้นที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังนั้น กนอ.ได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน ในการศึกษาความเหมาะสมด้านเทคนิค (Preliminary Technical Feasibility Study) และการจัดทำแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมฉบังให้เป็นพื้นที่สำหรับรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งจะครอบคลุมถึงปัจจัยผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับทำเลที่ตั้ง

ทั้งนี้จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะในประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยต้องให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อประกอบการพิจารณาการวางแผนการดำเนินโครงการอย่างรอบคอบรอบด้าน และเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และต้องเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภท ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยจะต้องใช้หลักเกณฑ์การออกแบบและการบริหารจัดการตามแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข และมาตรการการติดตามตรวจสอบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตลอดจนคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการตามกฎหมาย ก่อนการดำเนินโครงการต่อไป แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กล่าวว่า โครงการปิโตรเคมีมีส่วนขยายของกลุ่มเอ็กซอน โมบิล ได้มีการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ เมื่อช่วงปลายปี 2561 ทั้งที่ยังไม่มีความแน่นอนของพื้นที่ตั้งโครงการ อีกทั้ง โครงการปิโตรเคมีที่ยื่นขอส่งเสริมมานั้น เป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน้ำทั่วไป หรือเป็นปิโตรเคมีชนิดพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หากจะทำให้เรื่องนี้กระจ่าง ทางบีโอไอ จะต้องออกมาเปิดเผยในรายละเอียดของโครงการว่า เป็นไปตามที่นโยบายอีอีซีในการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหรือไม่

19/8/2562  ฐานเศรษฐกิจ (19 สิงหาคม2562)

พื้นที่โฆษณา