ปูผัง อีอีซี รับ6ล้านคน ตีกรอบชัดแผนแก้มลพิษ-บริหารนํ้าทั้งระบบ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

“คณิศ” ชี้ร่างแผนผังเมืองอีอีซี พร้อมรับการเติบโตของประชากร 6 ล้านคน ในอีก 18 ปีข้างหน้า กำหนดแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภครองรับ พร้อมแผนขจัดมลพิษทั้งขยะ และนํ้าเสีย จัดหานํ้าประปาให้เพียงพอ มีระบบป้องกันนํ้าท่วมเมืองพัทยาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี 4 กลุ่มหลัก 11 ประเภท ครอบคลุมพื้นที่ราว 8.29 ล้านไร่ แบ่งเป็น 1. พื้นที่เมืองและชุมชนราว 1.11 ล้านไร่ หรือราว 13.4% พื้นที่อุตสาหกรรม ราว 4.12 แสนไร่ หรือราว 4.97% พื้นที่เกษตรกรรมราว 4.86 ล้านไร่ หรือราว 58.63% และพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราว 1.66 ล้านไร่ หรือราว 20.12% รวมถึงเห็นชอบร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคด้วย เป็นต้น ซึ่งจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ นำไปสู่การจัดทำผังเมืองจังหวัดต่อไป

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ในร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน นอกจากกำหนด การใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ไว้แล้ว ยังครอบคลุมแผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลพิษระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบบริหารจัดการนํ้า และระบบป้องกันอุบัติภัย โดยจะมีการกำหนดโครงการต่างๆ ไว้ ในการดำเนินงาน เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองและชนบทให้มีความเหมาะสม ที่ว่าจะมีจำนวนประชากรในพื้นที่อีอีซีเพิ่มเป็น 6 ล้านคน ในปี 2580 จากปัจจุบัน 4 ล้านคนทั้งนี้ แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลพิษจัดทำเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย ที่จะรองรับปริมาณขยะสะสมได้อย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดการนํ้าเสียชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งธรรมชาติ

ขณะที่แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับความต้องการการเดินทางและการขนส่งสินค้าในอีอีซี ในอนาคตอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณแนวถนนโครงการ ห้ามใช้เพื่อกิจการอื่น นอกจากการสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ รวมถึงแผนผังระบบริหารจัดการนํ้า เป็นการจัดการพัฒนาแหล่งนํ้าต้นทุนให้เพียงพอ และสอดคล้องกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต การจัดการนํ้าประปาที่ได้มาตรฐาน ให้มีบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง และยังพัฒนาระบบระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วมในพื้นที่เมืองและเศรษฐกิจสำคัญ เช่น เมืองพัทยาอีกทั้ง มีแผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตรายจากการจัดเก็บ ผลิต และการขนส่ง ซึ่งโครงการต่างๆนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ เพื่อพัฒนาตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้ต่อไป

19/8/2562  ฐานเศรษฐกิจ (19 สิงหาคม2562)

พื้นที่โฆษณา