รื้อใหญ่ดึงทุน อีอีซี BOIต่อแพ็กเกจอีก 1 ปีให้สิทธิประโยชน์นอกนิคมฯ

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

“บีโอไอ” เร่งถกอีอีซี ปรับใหญ่สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน หวังดึงต่างชาติย้ายฐานการลงทุนมาไทย ชิงกับเวียดนาม ยันต่อแพ็กเกจออกไปอีก 1 ปี หลังสิ้นสุดปีนี้ พร้อมปรับเงื่อนไขลงทุนนอกพื้นที่นิคมฯและเขตอุตสาหกรรม ได้รับสิทธิประโยชน์ได้ด้วยเอื้อเอสเอ็มอีลงทุน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ไปเร่งจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี ที่จะสิ้นสุดมาตรการขอรับการส่งเสริมภายในสิ้นปี 2562 นี้ มารองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า เพื่อให้ไทยเป็นจุดสนใจของนักลงทุนมากที่สุดเมื่อเทียบกับเวียดนามนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้บีโอไออยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) เพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี โดยเบื้องต้นจะมีการขยายระยะเวลาการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ออกไป จากที่กำหนดไว้จะสิ้นสุดในปี 2562 เป็นสิ้นสุดในปี 2563

อีกทั้ง จะมีการปรับปรุงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เดิมที่กำหนดไว้ใน 3 มิติให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์การลงทุนตามพื้นที่ เช่น การลงทุนในเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ อาทิ 1. เมืองการบินภาคตะวันออก (สนามบินอู่ตะเภา) ที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านการบินอากาศยานและอวกาศในภูมิภาค 2. เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซีไอ จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมระดับสากล 3. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลอีอีซีดี จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัล จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มเติม 2 ปี จากเกณฑ์ ปกติ (รวมสิทธิประโยชน์เดิมเกิน 8 ปีได้) และลดหย่อนอีก 50% เป็นระยะเวลา 5 ปี จะต้องมาดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือาจจะให้สิทธิประโยชน์นอกพื้นที่ดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนเอสเอ็มอีได้ทางหนึ่ง เป็นต้น รวมถึงกรณีการลงทุนในเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันประกาศไปแล้ว 21 เขต และรอการประกาศอีก 3 เขต เพื่อรองรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นการเฉพาะ จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปีหลังสิ้นสุดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเกณฑ์ปกติ กรณีลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาห กรรมทั่วไปที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่อีอีซีจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มเติมอีก 3 ปีหลัง สิ้นสุดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้?นิติบุคคลตามเกณฑ์ปกติ ซึ่งจะมาพิจารณาว่า หากตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตอุตสาหกรรม อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ได้ด้วยเพื่อเป็นการเปิดทางให้เอสเอ็มอีมีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนได้

นอกจากนี้ จะมาพิจารณาดูว่า ในเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีการกำหนดประเภทของกิจการที่จะเข้าไปลงทุนไว้แล้ว ซึ่งบางนิคมฯหรือบางเขตอุตสาหกรรม กำหนดไว้ 2-3 ประเภทกิจ การ อาจจะพิจารณาให้เพิ่มประเภทกิจการที่จะได้รับส่งเสริมการลงทุนได้ หรือทำให้มีความซับซ้อนลดลงได้อีกทั้งด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่กำหนดเงื่อนไข โครงการที่ขอรับการส่งเสริมจะต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศ ตามรูปแบบที่ บีโอไอกำหนด เพื่อกระตุ้นให้ภาค เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาจจะต้องปรับเงื่อนไขให้มีความสอดคล้องแต่ละโครงการไป ทั้งนี้ คาดว่าจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนนี้

27/8/2562  ฐานเศรษฐกิจ (27 สิงหาคม2562)

พื้นที่โฆษณา