ธรรมนัส ลุยต่อเมกะโปรเจคน้ำ 1.03 แสนล้านบาท

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

สทนช. นัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ มูลค่า 1.03 แสนล้านบาท ดันต่อ 19 โปรเจคสานต่อภารกิจของคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิม เร่งเดินหน้าต่อเนื่อง เพื่อให้การบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน วันนี้ (29 ส.ค.62) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานด้านน้ำที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และโครงการพระราชดำริต่างๆ ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญชุดใหม่นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวภายหลังการประชุมว่า คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ชุดใหม่ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ) ชุดใหม่ ที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธาน โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของ กนช. ไปแล้ว จำนวน 19 โครงการ เช่น โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักฯ จ.เลยโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ จ.ชัยภูมิ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 33 โครงการ เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ จ.อุตรดิตถ์ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ จ.พะเยา เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีความพร้อมก่อนนำเสนอที่ประชุม กนช. ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เช่น โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2561 ของการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) จำนวน 6 โครงการ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ของกรุงเทพมหานคร โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จ.เพชรบุรี ของกรมชลประทาน เป็นต้นสำหรับความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการที่ผ่านมติ กนช. จำนวน 19 โครงการ วงเงินรวม 103,470 ล้านบาท ระยะดำเนินการปี 2562-2565 แบ่งออกเป็น โครงการที่ผ่านมติ ครม. แล้วจำนวน 16 โครงการ โดยได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน 9 โครงการ และอยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณอีก 7 โครงการ (อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองทวีวัฒนา/คลองแสนแสบ/คลองเปรมประชากร/แผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนก จ.พิษณุโลก/แผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์/โครงการฟื้นฟูพัฒนาคลองเปรมประชากร บางช่วง/โครงการวังหีบ จ.นครศรีธรรมราช)ทั้งนี้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติดำเนินโครงการ อีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) ระยะที่ 2 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (คลองผันน้ำคลองชุมพร) ระยะ 2 และโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย ซึ่งเมื่อดำเนินการโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญทั้ง 19 โครงการ แล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 1,110 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ 924,000 ไร่

29/8/2562  ฐานเศรษฐกิจ (29 สิงหาคม 2562)

พื้นที่โฆษณา