info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.200.30.73

กรมทางหลวงเปิดแนวใหม่เลี่ยงเมืองพนัสนิคมแก้รถติด

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงออกแบบทางแนวใหม่สายเลี่ยงเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งเส้นทางภูมิภาคและประตูการค้าระหว่างประเทศ

กรมทางหลวง ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญกับประตูการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและมาบตาพุด และช่วยแยกการจราจรผ่านเมืองพนัสนิคมออกจากการจราจรท้องถิ่นภายในอำเภอพนัสนิคม เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นและติดขัด เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวง มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ทางหลวงหมายเลข 315 (ฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม) ที่ กม.17+500 ตัดผ่านถนนบ้านกลางเลียบด้านตะวันตกของหมู่บ้านเอื้ออาทร ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (พนัสนิคม-ชลบุรี) ที่ กม.29+800 มุ่งไปทางด้านใต้ ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 349 ที่ กม.4+300 มุ่งทางด้านตะวันออก ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3284 ที่ กม.1+800 แล้วมุ่งทางด้านตะวันออกตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3246 ที่ กม.4+900 และมุ่งหน้าทางทิศเหนือผ่านทางหลวงชนบทสาย ชบ.3104 ที่ กม.8+400 ตัดผ่านทางหลวงชนบทสาย ชบ.3086 ที่ กม.1+400 ตัดผ่านถนนเมืองเก่าอ้อมด้านเหนือของโครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำไร่หลักทอง บรรจบที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 315 (ฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม) โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางแบบกดเป็นร่องกว้าง 9.10 เมตร มีเขตทางกว้าง 60 เมตร รวมระยะทาง 41.20 กิโลเมตร งบประมาณโครงการทั้งหมด 7,732 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 6,274 ล้านบาท และค่าเวนคืนที่ดิน 1,458 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ ไปเมื่อปี พ.ศ.2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ทั้งนี้หากโครงการซึ่งมีการเวนคืนที่ดินแล้วจะมีความพร้อมเพื่อเสนอของบประมาณดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ประมาณปี พ.ศ.2566 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2568 โดยรูปแบบทางแยกโครงการมี 9 จุดตัด ดังนี้กรมทางหลวงเปิดแนวใหม่เลี่ยงเมืองพนัสนิคมแก้รถติด

1) จุดตัดทางหลวงหมายเลข 315 (ฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม) ออกแบบเป็นสะพานข้ามแยกขนาด 4 ช่องจราจรตามแนวถนนโครงการ โดยใต้สะพานข้ามแยกออกแบบเป็นวงเวียนขนาด 2 ช่องจราจร และมีจุดกลับรถใต้สะพาน

2) จุดตัดถนนบ้านกลาง ออกแบบเป็นสะพานข้ามแยกขนาด 4 ช่องจราจร ตามแนวถนนโครงการ โดยใต้สะพานข้ามแยกออกแบบเป็นทางแยกระดับพื้น ลักษณะสี่แยกบนถนนบ้านกลาง และปรับปรุงให้มีขนาด 4 ช่องจราจร

3) จุดตัดทางหลวงหมายเลข 315 (พนัสนิคม-ชลบุรี) ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับ โดยมีสะพานข้ามแยกบนถนนโครงการข้ามทางหลวงหมายเลข 315 และมีทางยกระดับเลี้ยวขวาจากด้านตะวันตกของทางหลวงหมายเลข 315 ไปด้านใต้ของถนนโครงการ และมีจุดกลับรถใต้สะพาน

4) จุดตัดทางหลวงหมายเลข 349 ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับ โดยมีสะพานข้ามแยกบนถนนโครงการข้ามทางหลวงหมายเลข 349 มีทางยกระดับเลี้ยวขวาจากด้านตะวันตกของถนนโครงการ ไปด้านใต้ของทางหลวงหมายเลข 349 มีทางยกระดับเลี้ยวขวาจากด้านใต้ของทางหลวงหมายเลข 349 ไปด้านตะวันออกของถนนโครงการ และมีจุดกลับรถใต้สะพาน

5) จุดตัดทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมกับทางหลวงหมายเลข 3284 ออกแบบเป็นสะพานข้ามแยกขนาด 4 ช่องจราจร ตามแนวถนนโครงการ โดยใต้สะพานข้ามแยกออกแบบเป็นวงเวียน และมีจุดกลับรถใต้สะพาน

6) จุดตัดทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมกับทางหลวงหมายเลข 3246 ออกแบบเป็นสะพานข้ามแยกขนาด 4 ช่องจราจร ตามแนวถนนโครงการ โดยใต้สะพานข้ามแยกออกแบบเป็นวงเวียน และมีจุดกลับรถใต้สะพาน

7) จุดตัดทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมกับทางหลวงชนบท สาย ชบ.3104 ออกแบบเป็นสะพานข้ามแยกขนาด 4 ช่องจราจร ตามแนวถนนโครงการ โดยใต้สะพานข้ามแยกออกแบบเป็นวงเวียน 2 วง ลักษณะดัมเบลบนถนนทางหลวงชนบท สาย ชบ.3104 และมีจุดกลับรถใต้สะพาน

8) จุดตัดทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมกับทางหลวงชนบท สาย ชบ.3086 ออกแบบเป็นสะพานข้ามแยกขนาด 4 ช่องจราจร ตามแนวถนนโครงการ โดยใต้สะพานข้ามแยกออกแบบเป็นทางแยกระดับพื้น ลักษณะสี่แยกบนทางหลวงชนบท สาย ชบ.3086 และปรับปรุงให้มีขนาด 4 ช่องจราจร

9) จุดตัดถนนเมืองเก่า ออกแบบเป็นสะพานข้ามแยกขนาด 4 ช่องจราจร ตามแนวถนนโครงการ โดยใต้สะพานข้ามแยกออกแบบเป็นทางแยกระดับพื้น ลักษณะสี่แยกบนถนนเมืองเก่า และปรับปรุงให้มีขนาด 4 ช่องจราจร

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด แก้ปัญหาการจราจรที่แออัด และหนาแน่นในตัวอำเภอพนัสนิคมอย่างเป็นรูปธรรมและช่วยให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งในเขตอำเภอพนัสนิคม และพื้นที่ใกล้เคียงไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประตูการค้าชายแดนด่านอรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว

7/5/2564  ฐานเศรษฐกิจ (07 พฤษภาคม 2564)

ช่องยูทูปของ iCONS