info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.215.77.12

อสังหาฯ มิถุนายน 64 ฟื้นสวนกระแส

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

บทความ ดร.โสภณ พรโชคชัย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ : สัญญาณบวกอสังหาฯ เดือนมิถุนายน 64 ยอดเปิดตัวโครงการใหม่ฟื้นรวม 25 โครงการ มูลค่ากว่า 2.7 หมื่นล้านบาท ขณะทั้งปีจับตา อาจลดกว่าปีก่อน 21%

นายโสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยว่า ในเดือนมิถุนายน 2564 มีโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ รวมกันถึง 25 โครงการ หน่วยขายรวมทั้งหมด 6,112 หน่วย เพิ่มขึ้นประมาณ 30% (เดือน พฤษภาคม 2564 มีจำนวน 4,698 หน่วย)

ประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุด คือ อาคารชุด 2,876 หน่วย (47.1%) รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์ 1,755 หน่วย (28.7%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 962 หน่วย (15.7%) ทั้งนี้ อาคารชุดมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากสุด 2,374 หน่วย (473%) และบ้านเดี่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้น 214 หน่วย (29%) แต่ทาวน์เฮ้าส์กลับมีจำนวนหน่วยขายลดลงจำนวน 913 หน่วย (-34%) ขณะทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ สำหรับอาคารชุด พบตั้งอยู่ในบริเวณย่านแหล่งงาน เช่น นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และตามแนวรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ ที่เริ่มเปิดให้บริการ

ราคา 2-3 ล้านมาแรง

ประเภทที่มีมูลค่าการพัฒนาสูงสุด คือ บ้านเดี่ยว 12,282 ล้านบาท (44.4%) รองลงมาคือ อาคารชุด 6,289 ล้านบาท (22.7%) และ ทาวน์เฮ้าส์ 3,186 ล้านบาท (12.1%) ภาพรวมการพัฒนาส่วนใหญ่ในกลุ่มบ้านเดี่ยวจะเน้นที่ระดับราคา5-10 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ราคา 2-3 ล้านบาท ส่วนอาคารชุด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาราคาขายในกลุ่มตํ่ากว่า 1 ล้านบาท มีจำนวนทั้งสิ้น 1,022 หน่วย (16.7%) มูลค่าโครงการ 1,015 ล้านบาท (3.7%) ที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวน 465 หน่วย (7.6%) มีมูลค่าโครงการ 754 ล้านบาท (2.7%) ที่ระดับราคา 2-3 ล้านบาท มีจำนวน 2,594 หน่วย (42.4%) มีมูลค่าโครงการ 6,384 ล้านบาท (23.1%) ระดับราคา 3-5 ล้านบาท มีจำนวน 1,055 หน่วย (17.3%) มีมูลค่าโครงการ 3,837 ล้านบาท (13.9%) ส่วนที่มีระดับราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไปจำนวน 976 หน่วย (16.0%) และมีมูลค่าโครงการ 15,694 ล้านบาท (56.7%) ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

ขายใหม่เฉลี่ย 24%

สำหรับอัตราการขายได้ จะพบว่าในเดือนแรกของการเปิดขาย มีอัตราการขายได้เฉลี่ยที่ 24% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 17% ต่อเดือน ส่วนใหญ่ คืออาคารชุด ระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 1,022 หน่วย ขายได้แล้ว 608 หน่วย (47%) รองลงคือ บ้านเดี่ยวราคา 10-20 ล้านบาท จำนวน 114 หน่วย ขายได้แล้ว 38 หน่วย (33%) และอันดับ3 คืออาคารชุดระดับราคา 3-5 ล้านบาท จำนวน 107 หน่วย ขายได้แล้ว 28 หน่วย (26%)

ครี่งปีโครงการลดลง 29%

ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) มีจำนวน 9 บริษัทคือ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท, บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้,บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้, บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้, บมจ. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์, บมจ. แสนสิริ, บมจ. เอพี (ไทยแลนด์), บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ และ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ นอกจากนี้ ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง

หากพิจารณาจำนวนที่เปิดตัวในเดือนมิถุนายน เทียบกับ เดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา จะพบว่าในปีนี้ มีจำนวนมากกว่า ทั้งแง่หน่วยขายและมูลค่าโครงการด้วย โดยมูลค่าโครงการเพิ่มขึ้น 6,720 ล้านบาท (32.1%) และจำนวนหน่วยขายเพิ่มขึ้น 1,902 หน่วย (45.2%) กรณีนี้แสดงถึงการเติบโตสวนกระแสของตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครท่ามกลางวิกฤติโควิด-19

ทั้งนี้ โครงการที่เปิดใหม่ครึ่งปีแรกของปี 2564 กับปีที่ผ่านมา พบปีนี้ มีจำนวนรวม 116 โครงการ น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 47 โครงการ (-29%) มีจำนวนหน่วยขายรวม 23,893 หน่วย ลดลง 6,283 หน่วย (-21%) มีมูลค่าโครงการจำนวน 133,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,968 ล้านบาท (2%) เนื่องจากมีสินค้าราคาแพง

โดยเฉพาะในโครงการ the Forestias) ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจาก 4.066 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 5.606 ล้านบาท (เพิ่ม 29.2%) ในปี 2564 องค์ประกอบของตลาดที่อยู่อาศัยที่เปิดขายมากสุดในปี 2564 คืออาคารชุดจำนวน 9,235 หน่วย (38.7%) รองลงมา คือ ทาวน์เฮ้าส์ 8,602 หน่วย (36.0%) และอันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 2,984 หน่วย (12.5%)

18/7/2564  ฐานเศรษฐกิจ (18 กรกฎาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า