info@icons.co.th 02 810 8892-6 52.23.219.12

อัพเกรดสุรินทร์ถนนเนี้ยบ 21 กม. 736 ล้าน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน อ.ท่าตูม-อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ แล้วเสร็จ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมภาคอีสานตอนกลาง-ตอนล่าง รองรับขนส่งชายแดนไทย-กัมพูชา

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน อ.ท่าตูม-อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ระยะทาง 21.7 กิโลเมตร แล้วเสร็จ ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเส้นทางสายย่อยเข้าสู่ทางสายหลัก อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางให้สามารถเดินทางจากอำเภอสู่จังหวัดได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

สำหรับทางหลวงหมายเลข 214 เป็นโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง-ตอนล่าง โดยเริ่มจากเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด และสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทางตลอดสาย 264.66 กิโลเมตร

ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้เป็นเส้นทางการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้มีผู้ใช้เส้นทางสายนี้เพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว เกิดปัญหาจราจรติดขัด ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กรมทางหลวงเห็นถึงความสำคัญ จึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวง ตอน อ.ท่าตูม-อ.จอมพระ ตั้งแต่ กม.142+684-กม.164+436 รวมระยะทาง 21.7 กิโลเมตร

สภาพเดิมจาก 2 ช่องจราจรมีการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวทาง asphalt concrete surface กว้างช่องละ 3.50 เมตร พร้อมปรับปรุงเกาะกลาง มีผิวทางและไหล่ทางเป็น asphaltic concrete

ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.50 เมตร ส่วนไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งบประมาณ 736,912,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ทำให้เกิดระบบทางหลวงที่ทันสมัย เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพกระจายความเจริญ และการพัฒนาสู่ภูมิภาค อีกทั้งระบบคมนาคมขนส่งทางถนนสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการคมนาคมขนส่ง เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมั่นคง

6/9/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (6 กันยายน 2564)

แนะนำคู่ค้า