info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.237.234.213

คืบ 71% ถนนลาดยางระยองหนุนเขตเศรษฐกิจการขนส่ง EEC

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4058 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 (3575) – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 อำเภอบ้านค่าย, วังจันทร์ จังหวัดระยอง

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช.ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยามชิดชอบ) ในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกหรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor ; EEC) อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้แก่นักลงทุนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว โดยปรับปรุงถนนเดิมให้เป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 2 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน 1 แห่ง รวมระยะทาง 32.807 กิโลเมตร โดยเชื่อมระหว่าง อำเภอบ้านค่าย ไปยังอำเภอวังจันทร์ มีจุดเริ่มต้นที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3574 บริเวณตรงข้ามที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวขวด โดยเส้นทางจะผ่าน 3 ตำบล (ตำบลหนองบัว ตำบลป่ายุบใน ตำบลชุมแสง) โรงเรียน 5 แห่ง วัด 5 แห่ง โรงพยาบาล 4 แห่ง รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตร (ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง) และมีจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 ใกล้กับตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 71 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2563 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 159.948 ล้านบาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์นอกจากจะสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกหรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC แล้ว ยังช่วยสนับสนุนการขนส่งสินค้าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะการขนส่งยางพาราไปยังตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก และยังเป็นเส้นทางเลือกในการเดินทางจากอำเภอบ้านค่ายไปยังอำเภอวังจันทร์อีกด้วย

11/11/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (11 พฤศจิกายน 2562)

แนะนำคู่ค้า