info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.107.249

กรมทางหลวงฯ ทุ่มสร้างสะพานข้ามห้วยขะยุง วิ่งเข้ากันทรลักษ์ไม่ต้องอ้อม

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กลางปี 65 วิ่งเข้ากันทรลักษ์ไม่ต้องอ้อม “ทางหลวงชนบท” ทุ่มสร้างสะพานข้ามห้วยขะยุง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า แต่เดิมประชาชนที่ต้องการเดินทางจากบ้านผือใหม่ไปยังบ้านโนนเปือย ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ ต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางถึง 15 กิโลเมตร ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยขะยุง ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 180 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 1,548.10 เมตร มีไหล่ทาง รวมถึง ได้ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร และวางท่อ

โดยปัจจุบันการก่อสร้างสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 52 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างพื้นสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ประมาณกลางปี 2565 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยร่นระยะทางลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ทช.ยังได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนก่อสร้าง โดยได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

23/7/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (23 กรกฎาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า