info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.207.250.137

จี้กรมทางหลวง จ่ายค่าเวนคืนที่ดินมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรีใน 30 วัน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ภายในสำนักงาน ก.พ. ได้มีสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ นำโดยนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมฯ ได้นำ ชาวบ้านบางใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ท่ามะกา-ท่าม่วง-กาญจนบุรี จำนวนประมาณ 60 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงอธิการบดีกรมทางหลวง ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้ชำระเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี( M 81) ภายใน 30 วัน หากไม่ดำเนินการชำระให้แล้วเสร็จ ให้ถือเจตนาตามหนังสือฉบับนี้ "ขอยกเลิกสัญญา" การมอบที่ดินให้กรมทางหลวงนายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M 81 ซึ่งเป็น หนี่งโครงการสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยได้รับการบรรจุไว้ในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ของกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว แต่เนื่องจากขณะนี้การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจบุรี (M81) ระยะทาง 96 กิโลเมตรนั้นซึ่งแนวทางดังกล่าวได้ตัดผ่านที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของชาวบางใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ท่ามะกา-ท่าม่วง-กาญจนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ได้ยินยอมที่จะให้กรมทางหลวงเวนคืนที่ดินดังกล่าวเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วหากแต่กรมทางหลวงจะต้องจ่ายค่าทดแทนในสิ่งปลูกสร้างและค่าที่ดินให้กับชาวบ้านในราคาตลาดตามที่กฎหมายบัญญัติโดยเร็วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมทางหลวงกลับยังไม่ได้ดำเนินการจ่ายค่าทดแทนดังกล่าวให้กับชาวบ้าน ตลอดแนวเส้นทางตามที่ได้ตกลงกันไว้แต่อย่างใด ทำให้ชาวบ้านเป็นจำนวนมากเสียสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้ เพราะติดในสัญญาที่ได้ทำไว้กับกรมทางหลวง บางรายต้องไปจัดซื้อหาที่อยู่ใหม่เพื่อทดแทนที่ดินเดิมที่ถูกเวนคืน แต่เมื่อกรมทางหลวงยังไม่นำเงินมาจ่ายให้กับชาวบ้านตามสัญญา ทำให้เจ้าของที่ดินแห่งใหม่ต้องริบเงินมัดจำของชาวบ้านไป บางรายจะลงทุนเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกข้าว ทำสวน ผัก ผลไม้ตามปกติของตนก็ไม่สามารถทำได้ เพราะเกรงว่ากรมทางหลวงจะเข้ามาใช้ที่ดินเมื่อไหร่ก็ได้ ทำให้ต้องไร้อาชีพสูญเสียรายได้ที่จะนำมาดูแลครอบครัว กระทบต่อสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย กลายเป็นปัญหาใหญ่โตทำให้ชาวบ้านเป็นหนี้สินกันมากโดยใช่เหตุด้วยเหตุดังกล่าวชาวบางใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ท่ามะกา-ท่าม่วง-กาญจนบุรีตามหนังสือบอกกล่าวท้ายหนังสือฉบับนี้ จึงไม่อาจ ยินยอมหรือรอคอยการปฏิบัติหน้าที่อย่างล่าช้าจนเกินเหตุของกรมทางหลวงต่อไปได้ จึงได้มีมติร่วมกันในการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อนำไปสู่ "การยกเลิกสัญญา" การซื้อ-ขายที่ดินกับกรมทางหลวง หากกรมทางหลวงไม่ดำเนินการชำระค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือทดแทนในสิ่งปลูกสร้างและค่าที่ดินให้กับชาวบ้านภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 386 วรรคแรกและมาตรา 387ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ซึ่งได้รับการร้องเรียนและมอบอำนาจจากชาวบ้านในพื้นที่บางใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ท่ามะกา-ท่าม่วง-กาญจนบุรี จึงนำความมาร้องเรียนยังอธิบดีกรมทางหลวงผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์. สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงเจตนาตามกฎหมายณที่นี้เพื่อเป็นการบอกกล่าวให้กรมทางหลวงได้ดำเนินการตามนิติกรรมสัญญาที่มีไว้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและเสียหายจากกรมทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่กาญจนบุรี( M 81) เสียโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ชาวบ้านตามหนังสือที่ได้ส่งมาด้วยกันทั้งหมด ขอแสดงเจตนา"บอกเลิกสัญญา" ที่ทำไว้ หรือแสดงไว้ให้กับกรมทางหลวงเพื่อยุติอนุญาตให้กรมทางหลวงเข้าใช้ที่ดินของตนในการก่อสร้างโครงการฯ โดยทันทีต่อไป

10/4/2562  ฐานเศรษฐกิจ (10 เมษายน 2562)

Our Sponsors