รฟท. ดิ้นอีกเฮือก พัฒนาที่ดินแปลงA เมืองอัจฉริยะ สถานีกลางบางซื่อ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ปี 2564 สถานีกลางบางซื่อ จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้เปิดมิติใหม่ ของการพัฒนาเมืองด้วยแนวคิด การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน หรือTOD มาใช้ พร้อมให้เอกชนบริหารจัดการพื้นที่ภายในสถานีเพื่อรองรับการใช้ชีวิตธุรกิจและการคมนาคมขนส่ง

หลังจากปิดรับข้อเสนอให้เอกชนยื่นร่วมทุน โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อแปลง A ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2566 ขนาด 32 ไร่ ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ขณะนี้ความคืบหน้า นายวรวุฒิ มาลา รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เผยว่า ขณะนี้เราได้ทำหนังสือยื่นไปให้กับทางคณะกรรมการ PPP เพื่อสอบถามและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบกลับมา แต่เบื้องต้นเราเน้นเปิดให้บริการสถานีกลางบางซื่อก่อน

ด้านสาเหตุที่โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อแปลง A ดูเงียบเหงากว่าปกติทั้งๆ ที่มีมูลค่าประมาณ 1 หมื่นล้านบาท นั้นมา จากหลากหลายปัจจัย แต่เหตุผลที่ดูมีนํ้าหนักที่สุดน่าจะเป็นที่ดินแปลง A มีขนาดเล็กเพียง 32 ไร่ ทำให้ความน่าสนใจจากภาคเอกชนมีน้อยเมื่อเทียบกับที่ดินแปลงอื่นๆ ที่จะเปิดประมูลในอนาคต ซึ่งดูเหมือนว่าจะเริ่มสะดุดตั้งแต่เริ่มต้น แต่ทางรักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เน้นยํ้าว่า เราต้องการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและหารายได้เพิ่ม โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการต่อผู้โดยสารและผู้ที่มาใช้บริการสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อแปลง A อยู่ในการพัฒนาระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) มีขนาด 32 ไร่ มูลค่าการลงทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท อยู่ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน รูปแบบการพัฒนาจะเปิดให้เอกชนร่วมทุน (PPP) ในลักษณะสร้าง - บริหาร - โอน (BOT) โดยเอกชนจะต้องรับผิดชอบการออกแบบ การจัดการเงินทุน ก่อสร้าง บริการและดำเนินโครงการทั้งหมด ซึ่งทางการรถไฟฯจะให้สิทธิ์ร่วมทุนเป็นระยะเวลา 34 ปี แบ่งเป็นระยะเวลาการก่อสร้างไม่เกิน 4 ปี และการดำเนินธุรกิจอีก 30 ปี จากนั้นเมื่อสิ้นสุดสัญญาเอกชนโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้การรถไฟฯ

ทั้งนี้โจทย์ที่เอกชนได้รับเมื่อเข้ามาดำเนินการพัฒนาพื้นที่แปลง A นี้ จะต้องนำเอาแนวคิดเมืองอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาแปลงนี้ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจสมัยใหม่ครบวงจร ประกอบด้วยร้านค้า โรงแรม และสำนักงาน การออกแบบและก่อสร้างทางเดินเชื่อมพื้นที่โครงการกับสถานีกลางบางซื่อ และเมื่อลองทบทวนดูแล้วในไทยผู้ที่พร้อมจะเข้ามาประกวดราคาก็มีเพียงไม่กี่รายถือได้ว่าการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อแปลง A ยังคงเป็นเรื่องน่าสนใจและติดตาม ว่าสุดท้ายหากเปิดประมูลอีกครั้งคาดว่าต้นปี 2563 หลังจากทบทวนทีโออาร์ จะเงียบเหงาอีกไหม และเอกชนรายใดจะเข้ามาร่วม รวมทั้งการพัฒนาด้วยแนวคิดเมืองอัจฉริยะน่าจะเติมเต็มให้สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่ใหญ่เพียงอย่างเดียว

14/9/2562  ฐานเศรษฐกิจ (14 กันยายน 2562)

Sponsors