info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.239.40.250

คืบหน้า 60% ขยายถนนราชพฤกษ์10เลนช่วงสุดท้าย “รัตนาธิเบศร์ถึง345” เปิดใช้ต้นปี 63

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

หลังกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ – ทางหลวงหมายเลข 345 ระยะทาง 8.367 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของถนนราชพฤกษ์ รองรับปริมาณการจราจรในอนาคต อำนวยความสะดวกปลอดภัย ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง

นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ปัจจุบันถนนราชพฤกษ์มีปริมาณจราจรประมาณ 80,000 คันต่อวัน ส่งผลให้ถนนราชพฤกษ์เกิดปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน กรมจึงมีก่อสร้างขยายผิวจราจรเพิ่มเติม

โดยก่อสร้างทางคู่ขนานเพิ่มเติมฝั่งละ 2 ช่องจราจร รวมจากเดิมเป็น 10 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ ช่วงคลองมหาสวัสดิ์-ถนนรัตนาธิเบศร์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 1) กม.14+100–กม.22+900 (ยกเว้นช่วง กม.15+660 ถึง กม.17+800) ระยะทางประมาณ 6.66 กิโลเมตร เปิดใช้งานเมื่อปี 2558

ต่อมาได้ดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) ช่วงซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 – คลองมหาสวัสดิ์ กม.6+600–กม.14+100 ระยะทางประมาณ 7.500 กิโลเมตร เปิดใช้งานเมื่อปี 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) กม.22+476–กม.30+843 ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ – ทางหลวงหมายเลข 345 ระยะทาง 8.367 กิโลเมตร

ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของถนนราชพฤกษ์ที่จะต้องขยายเพิ่มช่องจราจร ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 60% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2563 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 988 ล้านบาท

15/6/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (15 มิถุนายน 2562)

แนะนำคู่ค้า