แห่ตั้งบริษัทใหม่44,681ราย ธุรกิจก่อสร้าง-อสังหา-ร้านอาหารมาแรง

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ยอดจดทะเบียนธุรกิจเดือนกรกฎาคม 2562 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ 6,459 ราย สูงสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 5,586 รายเพิ่มขึ้น 873 ราย คิดเป็น 16% และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 5,964 ราย เพิ่มขึ้น 495 ราย คิดเป็น 8%

ธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 596 ราย คิดเป็น9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 330 ราย คิดเป็น 5% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จำนวน 211 ราย คิดเป็น 3% ส่งผลให้มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนกรกฎาคม 2562 มีจำนวน 22,866 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 15,147 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,719 ล้านบาท คิดเป็น 51% และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 26,354 ล้านบาท ลดลง 3,488 ล้านบาท คิดเป็น 13%

อย่างไรก็ตาม ทำให้ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562 จำนวน 44,681 ราย และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 43,512 ราย เพิ่มขึ้น 1,169 ราย คิดเป็น 3% โดยเป็นมูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่ 140,622 ล้านบาทลดลง 28,604 ล้านบาท คิดเป็น 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมา 169,226 ล้านบาท

ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนกรกฎาคม 2562 มีทั้งสิ้น 1,594 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 1,264 ราย เพิ่มขึ้น 330 ราย คิดเป็น 26% และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 1,688 ราย ลดลง 94 ราย คิดเป็น 6% ธุรกิจเลิกกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 143 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 99 ราย คิดเป็น 6% และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ 31 ราย คิดเป็น 2% ตามลำดับ ส่งผลมูลค่าทุนธุรกิจประกอบกิจการเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 8,279 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน4,973 ล้านบาท ลดลง 3,306 ล้านบาทคิดเป็น 66% และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 6,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,997 ล้านบาท คิดเป็น 32%

ทำให้ธุรกิจเลิกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562 มีจำนวน 8,261 ราย เพิ่มขึ้น 284 ราย คิดเป็น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 7,977 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจเลิกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562 มีจำนวน 30,615 ล้านบาท ลดลง 14,995 ล้านบาท คิดเป็น 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมา 45,610 ล้านบาท ซึ่งธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จำนวน 739,922 ราย มูลค่าทุน 16.85 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กรมฯยังมองว่าแนวโน้มการจัดตั้งธุรกิจในช่วงเวลาที่เหลือปีนี้ เมื่อประเมินจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ( GDP) และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามฤดูกาล (Seasonal Trend) พบว่าปกติจะมีการจัดตั้งธุรกิจไตรมาส 3 ขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 2 ของปี

ขณะที่ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมืองยังถือเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการจัดตั้งธุรกิจสำหรับไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับแนวทางการส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้กับผู้มายื่นจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เและอีกหลายแนวทางที่จะออกมาหลังจากนี้เชื่อว่าจะทำให้ยอดจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่สูงถึง 70,000-75,000 ราย ตามเป้าที่ตั้งไว้

28/8/2562  แนวหน้า (28 สิงหาคม2562)

พื้นที่โฆษณา