การเคหะพร้อมรับมือสังคมสูงวัย

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

การเคหะแห่งชาติ ระดมสมองในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” โดยมีตัวแทนชาติอาเซียนร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อหาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ผู้สูงวัย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในไม่เกิน 4 ปีข้างหน้า โดยสัดส่วนประชากรวัย 60 ปีขึ้นไปจะมีประมาณ 20% ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อความปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุ

“การเคหะแห่งชาติตระหนักดีว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเป็นเรื่องสำคัญ และควรมีการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ การเคหะแห่งชาติจึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27-28 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ”โดยเชิญตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งได้เปิดเวทีการหารือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อนำเสนอแนวคิด และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์

พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย ณ โครงการ The Fifth by NHA (ปทุมธานี คลอง 5) Habbitech Center สถาบันเทคโนโนโลยีแห่งเอเชีย โครงการ Jin Wellbeing County เมืองแนวคิดใหม่วัยเกษียณ นอกจากนั้น การเคหะแห่งชาติยังพัฒนาโครงการบ้านกตัญญู (คลองหลวง 1) สำหรับผู้สูงอายุ โดยนำแนวคิด Universal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มาใช้ในโครงการ เช่น ทางลาดขึ้น-ลง การติดตั้งสวิทช์ไฟสูงจากพื้นไม่เกิน 90 เซนติเมตร การยกพื้นต่างระดับที่ไม่สูงชันเกินไป การติดตั้งราวจับพยุงตัวในห้องน้ำป้องกันหกล้ม การติดตั้งระบบ Tele Help เพื่อขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นต้น

31/8/2562  ฐานเศรษฐกิจ (31 สิงหาคม 2562)

พื้นที่โฆษณา