info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.215.77.12

ยันประมูล “สายสีม่วงใต้” โปร่งใส-เป็นไปตามกฎหมาย

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

รฟม. ยันประมูลสายสีม่วงใต้โปร่งใสมีการลงนามในข้อตกลงคุณธรรม เปิดประมูลนานาชาติเป็นไปตามกฎหมาย เชื่อจะได้ผู้รับเหมามีคุณภาพที่สุด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ในประเด็นเงื่อนไขการประกวดราคาโครงการนั้น

รฟม. ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกวดราคาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาพิเศษ) และการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอของผู้เข้าร่วมประกวดราคา ดังนี้

ลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีวงเงินในการจัดจ้างมูลค่าสูงและมีผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รฟม.จึงได้แจ้งความประสงค์เสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ เข้าร่วมการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 และได้มีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม ระหว่าง รฟม. และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561

เนื่องจาก โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการก่อสร้าง ประกอบกับสภาพพื้นที่เส้นทางโครงการฯ ที่ผ่านเขตชุมชนหนาแน่น พื้นที่ที่มีความอ่อนไหวสูง รวมถึงพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น

จึงมีความจำเป็นที่ต้องได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และมีสมรรถนะสูงเพียงพอสำหรับการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถดำเนินงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนงานได้อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งสามารถลดผลกระทบด้านการจราจรและด้านสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างให้ได้มากที่สุด และส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและประชาชนผู้ใช้บริการ

ประมูลนานาชาติเป็นไปตามกฎหมาย ในการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา รฟม. ได้ใช้รูปแบบการประกวดราคานานาชาติ (International Competition Bidding: ICB) โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้เข้าร่วมประกวดราคา และใช้เกณฑ์ด้านราคาประกอบเกณฑ์เทคนิค ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มาตรา 65 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ข้อ 83 (2)

เชื่อได้รับเหมามีคุณภาพ

ประกอบกับแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว198 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสมที่จะสามารถดำเนินงานโครงการได้สำเร็จตามแผนงานและมีคุณภาพภายใต้กรอบงบประมาณที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ รฟม. ได้นำร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเผยแพร่ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของ รฟม. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการแล้ว

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี 2565 และเปิดให้บริการในปี 2570

ทวน 6 สัญญายื่นซอง ต.ค. 64

โดยออกแบบก่อสร้างเป็น 6 สัญญา วงเงินรวม 78,720 ล้านบาท ประกอบด้วย งานใต้ดิน 4 สัญญา งานทางยกระดับ 1 สัญญา และงานระบบราง 1 สัญญา ประกอบด้วย

สัญญาที่ 1 (งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ ระยะทาง 4.9 กม. และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 3 สถานี ราคากลาง 1.85 หมื่นล้านบาท

สัญญาที่ 2 ( งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้า) ระยะทาง 2.3 กม. และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 3 สถานี ราคากลาง 1.51 หมื่นล้านบาท

สัญญาที่ 3 (งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพุทธ) เป็นงานออกแบบควบคู่การก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพระพุทธยอดฟ้า ระยะทาง 3.1 กม. และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 2 สถานี ราคากลาง 1.44 หมื่นล้านบาท

สัญญาที่ 4 (งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง) เป็นงานออกแบบควบคู่การก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า-ดาวคะนอง ระยะทาง 4 กม. และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 2 สถานี ราคากลาง 1.43 หมื่นล้านบาท

สัญญาที่ 5 ( งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่ง และสถานียกระดับช่วงดาวคะนอง-ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) ) เป็นงานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุใน ระยะทาง 9.3 กม. สถานียกระดับ 7 สถานี อาคารจอดรถไฟฟ้า และอาคารจอดแล้วจร ราคากลาง 1.27 หมื่นล้านบาท

และสัญญาที่ 6 (งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ) เป็นงานออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานระบบราง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ตลอดเส้นทางโครงการ และภายในอาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) ราคากลาง 3.42 พันล้านบาท

โดยขณะนี้ได้ปิดการขายซองแล้ว และจะมีกำหนดให้ยื่นซองข้อเสนอในเดือน ต.ค.2564 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ที่กองจัดหาพัสดุโครงการ ฝ่ายจัดซื้อและบริการ รฟม.ต่อไป

24/7/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (24 กรกฎาคม 2564)

แนะนำคู่ค้า