ชง ครม. ของบเวนคืน “มอเตอร์เวย์กาญจนบุรี” 1.2 หมื่นล้าน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

วันนี้(12พ.ย.) เวลา 10.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 หรือ ครม.สัญจร ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวาระสำคัญคือ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอวาระของกระทรวงคมนาคม ขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (นายอนุทินฯ) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวงซึ่งคาดว่า กระทรวงคมนาคม จะรายงานความคืบหน้าของโครงการ ที่มีมีความคืบหน้าในการก่อสร้างเพียง 25.05% ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ 56.00% เนื่องจากติดปัญหาการจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ กรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบจึงขอขยายกรอบวงเงินงบประมาณจาก 5,420 ล้านบาทเป็น 12,032 ล้านบาท จากวงเงินที่ต้องใช้เวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ 17,000 ล้านบาท เพื่อมาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง หาก ครม.อนุมัติ ทล.จะจ่ายเงินค่าเวนคืนให้ประชาชนที่ยังคงค้างได้รายแรกภายในเดือน ธ.ค.นี้ และจ่ายให้จนครบรายสุดท้ายในเดือน มี.ค.2563 และการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2566 โดยวงเงิน 12,032 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเวนคืนที่ดินให้กับประชาชนที่เหลืออีก 2,500 ราย รวม 4,000 รายการ แบ่งเป็นบ้านที่อยู่อาศัย 2,577 รายการ ต้นไม้ 500 รายการ สิ่งปลูกสร้าง 900 รายการ จากเดิมที่ได้จ่ายเวนคืนให้ไปแล้ว 1,000 ราย ส่วนอีกวาระ จะมีการเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2562 และครั้งที่ 6/2562 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมระยะทาง 35.9 กิโลเมตร วงเงิน 2.2 แสนล้านบาท ที่มีปัญหาว่ากระทรวงคมนาคม เสนอให้แบ่งแยกสัญญางานโยธาและงานบริหารการเดินรถ

ส่วนวาระ อื่นๆที่น่าสนใจ กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ําตาลทราย และอัตราส่วน ของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. ... และร่างระเบียบ คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อย และน้ําตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการจําหน่ายน้ําตาลทราย ภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนและร่างความตกลงสําหรับการดําเนินการโครงการ Promotion of Sustainable Agricultural Value Chains in ASEANกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ผลการเข้าร่วม การประชุมผู้นํา G20 ประจําปี 2562 ของนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ กลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกสำนักงบประมาณ เสนอ การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกําหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ... และเสนอ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้า ที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ...

12/11/2562  ฐานเศรษฐกิจ (12 พฤศจิกายน 2562)

พื้นที่โฆษณา