info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.192.44.30

Search Portfolio

บริการข้อมูลผลงานหรือประว้ติการทำงานโครงการของผู้รับเหมา สถาปนิก ที่ปรึกษา เจ้าของโครงการ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานราชการเพื่อใช้ในการพิจารณาประเมินศักยภาพ หรือใช้มองความน่าจะเป็นและความเชื่อมั่น ท่านสามารถทดลองค้นหาบริษัทที่ท่านสนใจ จากนั้นสามารถคลิกเข้าไปดูอัตราค่าบริการได้ทันที

Please fill firm name
- กรุณาพิมพ์ชื่อเต็ม ไม่ใช้ชื่อย่อ
- ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ครบทุกคำ เช่น ไทยคาจิ
- จะพิมพ์คำว่าบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือไม่ก็ได้
- กรณีมีวงเล็บต้องใส่ด้วย เช่น (ไทยแลนด์
- จุด ขีด ช่องว่าง ไม่จำเป็นต้องใส่ได้ เช่น ชการช่าง